logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

นายไพบูลย์ เชื้อวงษ์บุญ

เริ่งดำรงตำแหน่ง 14 ธันวาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน
 

นายณชพัฒน์ เทียนไพโรจน์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2557 ถึง 30 กันยายน 2558
 

นางบุปผนาถ ชินเดช

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2557
 

นายวันทวี บุญญเศรษฐ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2555
 

นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2551
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 218 ครั้ง