logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
  23 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัตงานเจ้าหน้าที่อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 กันยายน 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  16 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์ (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้นแคบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา
  1 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
  16 มกราคม 2560
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตติ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คันของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
  16 มกราคม 2560
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรีได้จัดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอกอาคาร โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) **รายละเอียด คลิก !!
  29 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  30 กันยายน 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  30 กันยายน 2557
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  18 กันยายน 2557
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  18 กันยายน 2557
 • ประกาศสอบราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station)
  16 มกราคม 2557