logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่องคู่มือประชาชนสำหรับประชาชนตามแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2562
  30 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่องคู่มือประชาชนสำหรับประชาชนตามแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
  4 สิงหาคม 2558
 • 1. การก่อสร้างสะพาน
  4 สิงหาคม 2558
 • 2.การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  4 สิงหาคม 2558
 • 3.การขอแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
  4 สิงหาคม 2558
 • 4.การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  4 สิงหาคม 2558
 • 5.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  4 สิงหาคม 2558
 • 6.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร (1)
  4 สิงหาคม 2558
 • 7.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น %28กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว%29
  4 สิงหาคม 2558
 • 8.การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม (2)
  4 สิงหาคม 2558
 • 9.การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
  4 สิงหาคม 2558
 • 10.การขอนำที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
  4 สิงหาคม 2558
 • 11.การขอนำสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้
  4 สิงหาคม 2558
 • 12.การขอนำอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
  4 สิงหาคม 2558
 • 13.การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
  4 สิงหาคม 2558
 • 15.การขอเปลี่ยนหรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ำใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า
  4 สิงหาคม 2558
 • 16.การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม
  4 สิงหาคม 2558
 • 17.การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
  4 สิงหาคม 2558
 • 18.การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  4 สิงหาคม 2558
 • 19.การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  4 สิงหาคม 2558
 • 20.การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  4 สิงหาคม 2558
 • 21.การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  4 สิงหาคม 2558
 • 22.การยื่นแบบขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
  4 สิงหาคม 2558
 • 23.การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
  4 สิงหาคม 2558
 • 24.การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  4 สิงหาคม 2558
 • 25.การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ (2)
  4 สิงหาคม 2558
 • 26.การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  4 สิงหาคม 2558
 • 27.การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  4 สิงหาคม 2558
 • 28.ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  4 สิงหาคม 2558
 • 29.ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  4 สิงหาคม 2558
 • 30.ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
  4 สิงหาคม 2558
 • 31.ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  4 สิงหาคม 2558
 • 32.ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง %28อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง%29
  4 สิงหาคม 2558
 • 33.การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  4 สิงหาคม 2558
 • 34.การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน
  4 สิงหาคม 2558
 • 35.การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  4 สิงหาคม 2558