logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • รายงานผลการดำเนินการติดตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ตามแบบฟอร์มที่ 2-3 (ฉบับแก้ไข) เดือนพฤศจิกายน 59
  24 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่องให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน ครั้งที่ 1/2559
  5 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนมิถุนายน 2559
  12 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2559
  26 พฤษภาคม 2559