logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ / พันธกิจ / วิสัยทัศน์

 

ภารกิจสำนักงานรักษ์พื้นที่สระบุรี

 

 • รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบำรุงรักษา และการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ ภายในเขตท้องที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ

 • การใช้ที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์ และทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเงิน คงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์ 

 

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

การใช้ประโยชน์ในราชการ

 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ

 • อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ

 • ควบคุม และบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพัก ข้าราชการ ให้เป็นไปตามสัญญา ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การพัฒนาและจัดหาประโยชน์

 • การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น

 • การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน

 • การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล

 • การจัดทำสัญญา การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ

 • การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน

 • การรับมอบอาคาร

 • การดำเนินงานคดีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุก โต้แย้งกรรมสิทธิ์ และดำเนินการต่างๆ ด้านที่ราชพัสดุ

 • การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า

 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม

 • การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า

 • การขอดำเนินการอื่นๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา

 • การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา

 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

ด้านทะเบียนและหลักฐาน

 • จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด

 • ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูล ทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย

 • เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ

 • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์

 • เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดิน จากหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น

 • การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า

 • ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด

 • ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์

 • การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม

 • จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่าย ทางอากาศ ค่าพิกัดหมุดหลักฐานที่ดิน

 • ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน และดำเนินการอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 • รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน

 • พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุฯ พ.ศ.2538

 • จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ

 • จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่

 • ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่

ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ

 • ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้ 

 • ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับ การใช้ประโยชน์การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

 • สำรวจข้อมูลและประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด

 • ตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและอาคารชุด กรณีมีคำร้องขอให้ตรวจสอบราคาประเมิน

 • ตรวจสอบและประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กรณีมีคำร้องขอ

 • จัดพิมพ์ข้อมูลซื้อขายที่ดิน (ทด.86) จากสำนักงานที่ดินเข้าระบบฐานข้อมูล (KU)

 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุด

 • ให้บริการหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับราคาประเมิน
  ทุนทรัพย์ที่ดิน หรือขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

 • ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนบริหารทั่วไป

 • ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใดพิมพ์หนังสือราชการ ปรุโรเนียว ถ่ายเอกสาร

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคคล ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน 

 • ดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน

 • ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน

 • ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ

 • ดำเนินการจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ

 • จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า

 • ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้และจัดทำบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง รวบรวมเงินนำส่งสำนักการคลัง ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่างๆ ทุกประเภท

 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี

 • ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และค่าภาษีต่างๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งออก ใบเสร็จรับเงิน ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ

 • จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา เงินค้างชำระ และค่าภาษีต่างๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 พันธกิจของหน่วยงาน

 • ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์

 • พัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด และได้มาตรฐานสากล

 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านเหรียญกษาปณ์ให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป

 

วิสัยทัศน์

 • เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐของจังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตามระบบของกรมธนารักษ์
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1710 ครั้ง