logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ" จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยมี นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าร่วมในการนี้ ณ ศูนย์ดาราศาสตร์ ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุ เป็นการดำเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร โดยการรับรองสิทธิในการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคง โดยกรมธนารักษ์ได้จัดให้ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ครอบครองอยู่มาก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 เช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกิน ทั้งนี้ การมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุที่จังหวัดสระบุรีในครั้งนี้ เป็นการดำเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เมื่อปี พ.ศ.2564 ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.642 (บางส่วน) ตำบลสร่างโศก และแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.643 (บางส่วน) ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ใกล้เคียงบริเวณที่จัดงาน จำนวน 50 สัญญา โดยแบ่งเป็นสัญญาเช่าเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 15 สัญญา และสัญญาเช่าเพื่อประกอบการเกษตร จำนวน 35 สัญญา ทำให้ประชาชนได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนชาวสระบุรีได้เข้าถึงการใช้ทรัพยากรอย่างทั่วถึง และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้
การดำเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ทำกินสร้างความมั่นคงเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยจะขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมายสร้างความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
ทั้งนี้ อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะได้เดินทางไปสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ในครั้งนี้ด้วย

25 กุมภาพันธ์ 2565 | จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยว...
  11 เมษายน 2565
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสระบุรี เรื่...
  8 กุมภาพันธ์ 2565
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่องกำหนดพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อ...
  28 มกราคม 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง