logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  30 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  24 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  12 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  23 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  10 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  24 ธันวาคม 2563
 • ประจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  4 ธันวาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  12 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  12 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  3 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  15 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  21 ธันวาคม 2560
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  8 ธันวาคม 2560
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  28 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  24 มกราคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  24 มกราคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  6 มกราคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  31 ตุลาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  26 ตุลาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  6 ตุลาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  4 สิงหาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  29 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  15 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  14 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  7 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 มิถุนายน 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  16 ตุลาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
  6 ตุลาคม 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 กันยายน 2558
 • เปิดรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  8 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  4 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  2 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 12-30 มกราคม 2558
  12 มกราคม 2558
 • ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  29 ตุลาคม 2557
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  7 ตุลาคม 2557