logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • แผน-ผล การดำเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  27 ธันวาคม 2562
 • แผน-ผล การดำเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  27 ธันวาคม 2562
 • แผน-ผล การดำเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  27 ธันวาคม 2562
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนกรกฎาคม 2560
  13 กันยายน 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (รอบ 11เดือน)
  13 กันยายน 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนพฤษภาคม
  6 กรกฎาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนมิถุนายน
  6 กรกฎาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนเมษายน
  15 พฤษภาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนธันวาคม
  1 พฤษภาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนมกราคม
  1 พฤษภาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนกุมภาพันธ์
  1 พฤษภาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนมีนาคม
  1 พฤษภาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนกันยายน 2558
  5 ตุลาคม 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนสิงหาคม 2558
  8 กันยายน 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนกรกฎาคม 2558
  6 สิงหาคม 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนมิถุนายน 2558
  7 กรกฎาคม 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนพฤษภาคม 2558
  8 มิถุนายน 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนเมษายน 2558
  8 พฤษภาคม 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนมีนาคม 2558
  2 เมษายน 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนกุมภาพันธ์ 2558
  3 มีนาคม 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนมกราคม 2558
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557
  4 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม 2555
  1 เมษายน 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
  1 เมษายน 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2555
  1 เมษายน 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2556
  1 เมษายน 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
  1 เมษายน 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม 2556
  1 เมษายน 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 2556
  1 เมษายน 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
  1 เมษายน 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2556
  1 เมษายน 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
  1 เมษายน 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2556
  1 เมษายน 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน 2556
  1 เมษายน 2557